Integritetspolicy


Integritetspolicy Nya Hovås

Vi värdesätter din personliga integritet och behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med GDPR-förordningen och sparar därför aldrig personuppgifter i onödan.  

Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på hej@nyahovas.se

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev 

Du kan när som helst säga upp din prenumeration av nyhetsbrevet. Då raderas även dina uppgifter. Den mejladress du anger när du startar prenumerationen sprider vi heller aldrig vidare till tredje part eller använder i annat syfte än överenskommet. 

När du skickar mejl till oss 

Ditt mejl sparas i inkorgen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Vi delar inte med oss av dina uppgifter till tredje part såvida det inte är för att vidarebefordra ditt meddelande till en aktör som är bättre lämpad att svara på ditt ärende, t.ex. något av våra ägarbolag. Ditt mejl sparas inte på något annat ställe än i inkorgen.  

När du är med på en av våra bilder 

Vår rutin är att i samband med fototillfället samla in skriftliga samtycken på personer som avbildas. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke varpå vi raderar den aktuella bilden från våra arkiv.  

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer: 

 • Laglighet  
 • Ändamålsbegränsning 
 • Uppgiftsminimering 
 • Korrekthet 
 • Lagringsminimering 
 • Integritet och konfidentialitet 

Krav för behandling av personuppgifter 

Det finns sex skäl som kan göra behandling av personuppgift laglig:  

 1. Om den registrerade har samtyckt till behandlingen. 
 2. Om personuppgiftsansvarig har ett avtal med den registrerade. 
 3. Om personuppgiftsansvarig har en laglig skyldighet att lagra informationen. 
 4. Om behandlingen är nödvändig för att ”skydda intressen som är av avgörande betydelse för den registrerades eller andra fysiska personers liv”. 
 5. Om behandlingen är nödvändig ”för att genomföra en uppgift av allmänt intresse” eller som ”ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
 6. Om den som bedriver verksamhet (eller en tredje part) har ”ett berättigat intresse” av att hantera personuppgifterna”

Ändamålsbegränsning

De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte
senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 

Uppgiftsminimering
De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för
vilka de behandlas. 

Korrekthet

De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste
vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål
för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål. 

Lagringsminimering

De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. 

Integritet och konfidentialitet

De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. 

Personuppgiftsansvarig

Nya Hovås Stadsutveckling AB och Nya Hovås Projektutveckling AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.
Du kommer i kontakt med personuppgiftsansvariga via hej@nyahovas.se